İnsan Kaynakları Politikaları

Sabancı Topluluğu’nda 2020 yıl sonu itibarıyla alt işveren dâhil 60 binin üzerinde kişiye istihdam imkânı sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde insan kaynakları yer alan Sabancı Topluluğu, geleceğe yönelik taahhüt ve hedefleriyle fırsat eşitliği ve çeşitlilik alanında öncülük etmektedir.

Sabancı Topluluğu’nda 2020 yıl sonu itibarıyla alt işveren dâhil 60 binin üzerinde kişiye istihdam imkânı sağlanmaktadır. Sabancı Topluluğu, çalışanlarının %30’unu, yöneticilerinin ise %38’ini kadınların oluşturduğu, tüm beyaz yaka çalışanlarının yaklaşık %74’ü Y kuşağından olan, gücünü farklı özelliklere ve yetkinliklere sahip nitelikli insan kaynağından alan bir gruptur.

İnsan Kaynakları Stratejisi Yönetimi

Sabancı Topluluğu İnsan Kaynakları stratejileri, Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda,

 • ANLAM VE KÜLTÜRÜ ile Bağlı,
 • PAYDAŞ ODAKLI,
 • Daha ÇEVİK, Daha DAYANIKLI, Daha DİJİTAL bir organizasyon olarak

“En Çok Tercih Edilen İşveren” olma konumunu sürekli ve sürdürülebilir kılmak üzere tasarlanmıştır.

İnsan Kaynağı’na yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 4. Nitelikli Eğitim ve 8. İnsana Yaraşır Ekonomik Büyüme’ye katkı sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra Topluluk içinde eşitlik ve çeşitlilik konularında yapılan çalışmalar ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 10. Eşitsizliklerin Azaltılması’na katkı sağlanmaktadır.

İşimizin Geleceğine Uyum

Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik bakışının temelinde insan sermayesi yer almaktadır. Sabancı Topluluğu, çalışanlarının potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmelerine fırsat sağlayacak şekilde eşit, adil ve güvenli iş ortamlarıyla En Çok Tercih Edilen İşveren olma konumunu korurken, Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuyla çalışanlarını işin geleceğine bugünden hazırlamakta, mevcut potansiyellerinin geliştirilmesinin yanında en iyi yeteneklerin Topluluğa çekilmesini amaçlamaktadır. Doğru planlama, yedekleme, kariyer yönetimi ile çalışanların performansı yönetilmekte ve Sabancı Liderlik Modeli esas alınarak kariyer ve gelişim planları oluşturulmaktadır.

Yeni normalde, her bir Sabancı Topluluğu şirketi, içinde bulunduğu sektörün ve mevcut iş yapış şeklinin işin geleceğine uyum planı çerçevesinde, sadece uzaktan çalışma değil bütünsel bir bakış açısıyla tanımlanan 7 temel boyutta nasıl değişeceğini ve yeni çalışma ilkelerinin neler olacağını öngörerek, şirket insan kaynakları önceliklerini yeniden belirlemek ve detaylı uygulama planları oluşturmak amacıyla “Future of Work” projesine 2020 yılında başlamıştır. Proje planı kapsamında, her bir Sabancı Topluluğu şirketinin 7 temel boyutta belirlediği hedeflere ulaşması için 2021 yılı içerisinde uygulama planlarının tamamlanması ve aksiyonların hayata geçirilmesi için gerekli yönetişim modelinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Yeni normalde, her bir Sabancı Topluluğu şirketi, içinde bulunduğu sektörün ve mevcut iş yapış şeklinin geleceğe uyum planları çerçevesinde, sadece uzaktan çalışma değil bütünsel bir bakış açısıyla tanımlanan 7 temel boyutta işin nasıl değişeceğini ve yeni çalışma ilkelerinin neler olacağını öngörmüştür.

İşimizin Geleceğine Uyum Modeli

 • Uzaktan Çalışma
 • Fiziksel ve Zihinsel Sağlık
 • Esnek İşgücü ve Yüksek Performans
 • Yetenek ve Beceri Yönetimi
 • Geleceğin Liderliği
 • Amaç Odaklı Organizasyon ve Kültür
 • Dijital, Veri Odaklı ve Çevik Organizasyon

Kültür Yönetimi

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonunu oluşturan kültür, değerler ve yetkinliklerin yaygınlaşması için, son 2 yılda olduğu gibi, 2020 senesinde de tüm İK süreç ve sistemleri bu bakış açısıyla geliştirilmeye ve uygulanmaya devam edilmiştir. Topluluk şirketleri genelinde Yeni Neslin Sabancı’sını oluşturan kültür ve değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayan farklı proje ve programlar hayata geçirilmiş, yapılan projeler ödüllendirilmiş ve örnek teşkil edecek iyi uygulamalar farklı mecralarda paylaşılmıştır.

Kültür ve değerlerin yaygınlaşma, sahiplenme ve gözlemlenebilirlik seviyesini ölçmek amacıyla, her şirketten, pozisyon ve deneyim süresinden bağımsız farklı çalışan gruplarının katılımı ile Kültür ve Değerler Nabız Ölçümü gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan 1.000 kişinin kültür ve değerlerin yaygınlaşma, sahiplenme ve gözlemlenebilirlik boyutlarına yönelik ifadelerine verdiği yanıtların genel ortalaması 6 üzerinden 4,2’dir. Ankete katılan çalışanların %88’i Yeni Neslin Sabancı’sı kültür ve değerlerinin yaygınlaşmasına, sahiplenilmesine ve çalışanların günlük hayatında gözlemlemesine dair sorulara olumlu cevap vermiştir.

Organizasyonel iklim, liderlik stilleri ve çalışan bağlılığı yönetimi

Çalışanların geri bildirimlerini almak ve çalışan bağlılığını artıracak aksiyonları belirleyebilmek üzere bağımsız şirketler aracılığı ile düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ölçülmekte, sonuçlar; bağlılık, çeviklik, liderlik, yetenek odağı ve çalışan deneyimi boyutlarıyla değerlendirilmektedir. Bu araştırmalara ilave olarak çalışanların organizasyonel iklime yönelik algıları ve bu iklim üzerinde en büyük etkiyi oluşturan yönetim ekibinin liderlik stilleri her yıl bağımsız kuruluşlar tarafından ölçülmektedir. Liderlik stilleri sonuçları, Üst Yönetimin “İnsan ve Organizasyon” performans hedefine bir girdi teşkil etmektedir.

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda, X+5 stratejik planını destekleyecek projelerin çevik çalışma modelleri ile hayata geçirilebilmesi için, sürekli gelişim, tutku, katılım ve cesaret değerlerini yansıtacak şekilde Sabancı Çevik İş Birliği Süreci “X-Teams” hayata geçirilmiştir.

DnA (Digital and Analytics) Community

Sabancı Topluluğu DnA Community ve DnA Platformu, Veri Analitiği alanında çalışmalar yapan yetkin Sabancı Topluluğu çalışanlarının bilgi alışverişinde bulunması, “Veri Analitiği ve Dijital” odaklı projelerin aktarım ve paylaşımları ile sürekli gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. 2020 senesinde yaklaşık 300’e ulaşan üye sayısı ile DnA Platformu, Topluluk genelindeki projelerin birlikte öğrenme deneyimine dönüştürülmesini sağlamaya devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 8 kez gerçekleşen DnA Topluluğu buluşmalarında, 26 veri analitiği ve dijitalleşme alanında ünlü konuşmacı, 15 veri analitiği üzerine paylaşım sunumu, hackathon ve “Design Thinking” atölye çalışması gibi farklı birçok gelişim inisiyatifine hem fiziksel hem de tamamen dijital ortamda ev sahipliği yapmıştır. 2020 senesinde ilk kez Topluluk genelinde Veri Analitiği alanında En Yüksek Değer Yaratan Proje ve En Yüksek Değer Yaratan Şirket alanlarında ödül törenine de ev sahipliği yapmıştır.

Sabancı Çevik İş Birliği Sistemi: X-Teams

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda, X+5 stratejik planını destekleyecek projelerin çevik çalışma modelleri ile hayata geçirilebilmesi için, sürekli gelişim, tutku, katılım ve cesaret değerlerini yansıtacak şekilde Sabancı Çevik İş Birliği Süreci “X-Teams” hayata geçirilmiştir. Bu süreçte Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeleri ile Topluluk şirketlerinin Genel Müdürleri Çeviklik Çalıştayı’na katılmışlar, oluşturulan X-Teams takımları “Çevik Çalışma Prensipleri” doğrultusunda eğitim almışlar ve projelerin hayata geçirilmesi sürecinde bu prensiplerin uygulanması konusunda koçluk almışlardır. 2020 yılında X-Teams sürecinde, her bir proje döngüsünün 3 ay sürdüğü toplam 2 döngü tamamlanmış; farklı şirketlerden, farklı fonksiyonlardan ve farklı hiyerarşik seviyelerden katılımla 20 X-Teams takımında toplam 208 kişi yer almıştır.

Sabancı Sohbetleri

Yeni Neslin Sabancı’sı samimiyet değerine verilen önem doğrultusunda, COVID-19 döneminde fiziksel olarak uzak olunsa da Topluluk çalışanlarına ve ailelerine destek olarak yanlarında olmak amacıyla Sabancı Sohbetleri gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında üst yönetim paylaşımları, dış konukların yer aldığı sohbetler ve konserlerden oluşan 8 etkinlik, toplamda 106.756 izleme almıştır.

Performans Yönetimi - Perfx

Performans Kültürü, Sabancı Topluluğu’nun X+5 stratejik planında, Katma Değer yaratan unsurlardan biri olarak konumlandırılmıştır. Bu stratejik öncelik çerçevesinde; tüm şirketlerden çalışanların katılımı ile, Topluluk ve şirket stratejileri, taahhüt ve hedeflerini destekleyen, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) yaklaşımını temel alan, şeffaflığa dayanan, çevik ve esnek, iş birliğini destekleyen, açık ve sürekli geri bildirim diyalogları ile beslenen çağdaş bir performans yönetim yaklaşımı geliştirilmiştir.

“Performans Kültürü”nü çalışma hayatının bir parçası haline getirmek ve geliştirilen yeni performans yaklaşımının Topluluk genelindeki yayılımını hızlandırmak amacıyla, dijitalleşme ve teknoloji ile fark yaratma ilkesiyle tasarlanan yeni performans sistemi Perfx, 2020 yılında SabancıDx ile birlikte geliştirilerek hayata geçmiş ve tüm Topluluk şirketleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi döneminde, uzaktan çalışma düzeninin genele yayıldığı 2020 yılında, Perfx’in esnekliği ve teknolojik yetenekleri, performans yönetim sürecinde hızlı bir şekilde gerekli aksiyonların alınmasına imkân tanımıştır. Uzaktan çalışmada, iş takibinde oluşabilecek olumsuzları azaltmak ve performans takibini sürdürülebilir kılmak adına Perfx’de “Görev Yönetimi” ve “Anlık Mobil Bildirim” fonksiyonları sisteme eklenmiştir. “Görev Yönetimi” fonksiyonu ile çalışanların, işlerini uzaktan yönetebilmesi, yöneticilerini görevleri ile ilgili bilgilendirebilmesi ve görevlerinin tamamlanma tarihlerini kaçırmamaları hedeflenmiştir.

“Anlık mobil bildirim” ise, sabit bilgisayara ulaşımı olmayan beyaz yaka çalışanların mobil cihazlarına İnsan Kaynakları tarafından ihtiyaç dahilinde anlık mobil bildirimlerin yapılmasına imkân tanımaktadır.

Sabancı Social

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonunun temeli olan “İnsan Kaynağı” ve “Ekosistemden Değer Yaratma” odağı doğrultusunda, tüm Sabancılıların sahip olduğu samimiyet, sürekli gelişim ve katılım değerlerini yaşatmak üzere, Topluluk çalışanlarının birbirleriyle dijital ortamda daha fazla iletişim ve iş birliği içinde olacakları Sabancı’ya özel Topluluk içi dijital sosyal ağ platformu Sabancı Social kurulmuş ve 10.500 kişinin kullanımına sunulmuştur. Sabancılılar, mobil uygulama veya web üzerinden kolaylıkla erişebilecekleri Sabancı Social sayesinde, Sabancı Topluluğu ve şirketleri ile ilgili konularda güncel haberlere daha hızlı ulaşabilmekte, Sabancı Topluluğu’nun farklı şirketlerindeki kariyer fırsatlarını daha yakından takip edebilmektedirler.

2020 yılında Topluluk genelinde farklı şirket ve farklı fonksiyonlardaki pozisyonlara ait yayınlanan 100’den fazla iş ilanı ile farklı kariyer fırsatlarına erişme, ihtiyaç duydukları alanlarda tüm Topluluktaki çalışma arkadaşlarına daha hızlı ulaşma, destek olma, birbirlerinden öğrenme ve 50’den fazla grup aracılığı ile birbirleriyle sosyalleşebilme imkânı elde etmişlerdir.

Tanıma & Takdir ve Toplam Ödül Yönetimi içinde yer alan tüm uygulamalar, piyasa analizleri ve kıyaslama çalışmaları ile düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir.

Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Prim Sistemi

Toplulukta uygulanan Kısa Vadeli Prim Sistemi ile şirketlerin bütçe hedeflerini gerçekleştirmeleri ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçları elde etmelerini desteklemenin yanı sıra, başarıyı ödüllendirerek çalışanların üstün performans göstermeye teşvik edilmesi ve hedef odaklı performans kültürünün yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Üst yönetim pozisyonları için, hisse değerini artırmak ve hissedar bakış açısı kazandırabilmek için Uzun Vadeli Prim Sistemi sunulmakta, uzun dönemli performans ve istikrar ödüllendirilmektedir.

11. Altın Yaka Ödülleri

Tanıma ve Takdir sistemlerinin en önemli parçalarından birisi olan Sabancı Altın Yaka Ödüllerinin 11.’si, tüm Topluluk şirketlerine internet üzerinden canlı yayın yapılarak Ekim 2020’de gerçekleştirilmiştir. Topluluk şirketlerinden 148 proje, “Yeni Neslin Sabancı’sı”, “İnovasyon”, “Müşteri Deneyimi”, “Yalın Dönüşüm & Sürekli Gelişim” ve “Dijitalleşme” kategorilerinde yarışmış ve en iyi uygulamalar yine Topluluk çalışanlarının oyları ile ödüllendirilmiştir. Altın Yaka Ödülleri’nin kazanan projeleri adına Sabancı Vakfı ile belirlenen sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmaktadır.

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

İş yerinde çeşitliliğin sağlanması ve tüm çalışanlara eşit hak ve fırsatlar tanınması başarılı bir iş ortamını mümkün kılarken aynı zamanda sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Sabancı Topluluğu’nda çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel veya benzeri nedenler ile her türlü ayrımcılık yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemektedir. İş’te Eşitlik Bildirgesi’nde de taahhüt edildiği üzere, Sabancı Topluluğu şirketlerinde, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi en önemli öncelikler olarak kabul edilmektedir. Topluluk şirketlerinde kadınların, gençlerin ve engellilerin iş hayatına etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla teşvik edici uygulamalar hayata geçirilerek fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Bununla birlikte Sabancı Topluluğu olarak Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülmekte olan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) projesine destek verilmekte ve Topluluk genelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri verilmeye devam edilmektedir. Engelli çalışanların verimli çalışabilmeleri için gerekli fiziksel imkânlar sağlanmakta ve sürdürülebilir olması adına gözden geçirilmektedir.

Yetenek Yönetimi

İşveren Markası ve Yetenek Kazandırma

İşveren Markası

Hem profesyonellerin hem de üniversite öğrencilerinin gözünde güçlü bir işveren markası algısına sahip olan Sabancı Topluluğu, bu alanda dünyada en çok takip edilen araştırma kurumlarından biri olan Universum’un “2020 En Çekici İşverenler Araştırması” sonucuna göre de, öğrencilerin tercih ettiği işveren sıralamasında tüm bölümlerde öncelikli sıralamada yer aldığı konumunu korumuştur.

Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı

COVID-19 pandemisinin yarattığı etki nedeniyle yaşanılan zor dönemde Sabancı Topluluğu, üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin gelişimine destek olma misyonu ile hareket ederek dijital proje bazlı çalışma imkânı sağlamak üzerine Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı’nı hayata geçirmiştir. Türkiye’de 16 farklı şehirde yaşayan %42’si kadın olan 36 öğrenci, Ağustos ayında birçok farklı ve dijital gelişim programına katılmış ve Sabancı Ekosistemi’nin unsurlarını deneyimleyerek mezun olmuştur. Ekim ayında ise Program’ın 6 aylık uzun dönemli versiyonu için çalışmalara başlanmış ve 2021 Ocak ayında hayata geçecek şekilde seçme ve yerleştirme süreci tamamlanmıştır.

Sabancı Topluluğu’nda sürdürülebilir insan kaynağının temelini oluşturan Organizasyonel Başarı Planı (OBP) süreci, 2020 yılında da “Sabancı Liderlik Modeli”ne uygun potansiyel değerlendirmesi, yedekleme prensipleri ve organizasyonel sağlıklılık kriterleri çerçevesinde işletilmiştir.

Topluluk İç İlan Sistemi “Sabancı’da Kariyer”

Sabancı Topluluğu’nda oluşan kariyer fırsatları öncelikle Topluluk çalışanlarına duyurulmaktadır. Açık pozisyonların çalışanlara duyurulduğu, başvuru ve aday önerme sürecinin yürütüldüğü Sabancı’da Kariyer portalı, Sabancılılara kariyer yollarında topluluk bünyesinde farklı sektör, farklı şirket ve farklı fonksiyonlarda deneyim elde etme fırsatı sunmaktadır.

Organizasyonel Başarı Planı (OBP)

Sabancı Topluluğu’nda sürdürülebilir insan kaynağının temelini oluşturan ve her sene şirket bazında insan kaynakları yetenek yönetimine ait unsurların uçtan uca değerlendirildiği Organizasyonel Başarı Planı (OBP) süreci, 2020 yılında da Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda hazırlanmış olan “Sabancı Liderlik Modeli” ne uygun potansiyel değerlendirmesi, yedekleme prensipleri ve organizasyonel sağlıklılık kriterleri çerçevesinde işletilmiştir. Sabancı Liderlik Modeli, “Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonunu oluşturan yetkinlik modelini ve bu yetkinlikleri sergilemek için sahip olunması beklenen “kişilik özellikleri, güdüler ve deneyimleri” bütünsel olarak ortaya koyan bir modeldir. Sabancı Liderlik Modeli ile, Topluluk genelinde çalışanların potansiyellerinin ve daha üst liderlik rollerine hazır olma durumlarını daha doğru tespit edilmesi ile kariyer planlamalarının ve gelişimlerinin rasyonel kriterle desteklenmesi hedeflenmektedir.

Sabancı Yetkinlik Modeli

 • Değerleri Yaşatan Yetkinlikler
 • Liderliği Oluşturan Yetkinlikler
 • Performans Geliştiren Yetkinlikler

Tepe Yönetim için Sabancı People Review (SAPR)

OBP süreci, Topluluğun tepe yönetimi için Sabancı People Review (SAPR) süreci ile devam ettirilmiş, tepe yönetimde yer alan yöneticilerin potansiyelleri ve gelişimleri gözden geçirilmiş ve Topluluk genelindeki tüm tepe yönetim pozisyonlarının yedekleme planları oluşturulmuştur. Bu aşamada, yedekleme planlarını daha da güçlendirmek için; hem şirket içi, hem şirketler arası, hem fonksiyonlar arası hem de kadın yedek oranı gibi kritik başarı faktörleri çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Hazırlanan planlar düzenli olarak takip edilmektedir.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim Yönetimi

Topluluk genelinde, güçlü İnsan Odağı ve Sürekli Gelişim değeri doğrultusunda, uygulanmakta olan Gelişim Programları, Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonuna göre oluşturulmuş yetkinlik modelini esas almakta ve özellikle Liderlik Gelişim Programları “Sabancı Liderlik Modeli” unsurlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Sürekli gelişim değerinden alınan güçle, COVID-19 pandemisi döneminde bütün inisiyatifler tamamen dijital ortama uygun hale getirilmiş ve Topluluk geneline yönelik yeni farklı programlar bu sene de hayata geçirilmiştir

X-CELERATE & X-CELERATE NEXT

2018 yılında Topluluk şirketlerinin Genel Müdürleri ile başlatılan ve Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda tanımlanan strateji, kültür, değerler ve Sabancı Liderlik Modeli çerçevesinde tepe yönetimin gelişimini hızlandırmaya yönelik olarak tasarlanmış X-CELERATE Programı, 2020 senesinde de COVID-19 pandemisi nedeniyle tamamen sanal ortama alınarak Genel Müdür Yardımcıları/Direktör seviyesi ile devam etmiştir. Toplamda 3 modülden oluşan ve yaklaşık 8 ay süren bir yolculuk olarak tasarlanan X-CELERATE Programı’nda sanal sınıf eğitimlerine, bireysel koçluk seanslarına, şirket tecrübe paylaşım ziyaretlerinden, iş simülasyonu uygulamalarına kadar pek çok farklı öğrenme yöntemine yer verilmektedir.

X-CELERATE Programı’ndan mezun olan tepe yönetimin gelişim yolculuklarının devamı niteliğinde olan X-CELERATE NEXT Programı’nın

1. modülü gerçekleştirilmiştir. X-CELERATE NEXT Programı kapsamında ilk olarak “COVID-19 ve Liderlik” temasına odaklanılmış ve alanında uzman yerli ve yabancı danışmanlarla sanal eğitimler gerçekleştirilmiştir. Program, 4 farklı tema ile 2021 yılında da devam edecektir.

X-POSURE

2019 yılında, Sabancı Topluluğu orta kademe yöneticilerinin liderlik potansiyellerini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilen X-POSURE Programı, 3 modülden oluşan ve 1,5 sene sürecek bir yolculuk olarak tasarlanmıştır. Program’da sınıf içi eğitimin yanı sıra tanınmış eğitmenlerle webinar seansları, koçluk seansları ve iş simülasyonu uygulamalarının yanı sıra pek çok farklı öğrenme yöntemine yer verilmiştir. Program, 21 katılımcısıyla ilk mezunlarını Aralık 2020 tarihinde vermiştir. Program’dan mezun olan katılımcıların desteklenmesi için Program kapsamında 6 aylık mentorluk programı yer almaktadır. 2021 yılında Program’ın 2. grupla devam etmesi planlanmıştır.

Talent Pool of Next (TP-X)

Talent Pool of Next (TP-X) Programı, Sabancı Topluluğu’nda iş hayatına yeni atılmış, yüksek potansiyelli yeteneklerin liderlik özelliklerini geliştirmeye yönelik olarak 2019 yılında tasarlanmıştır. Toplamda 3 modülden oluşan ve 1,5 yıl sürecek bir yolculuk olarak tasarlanan TP-X Programı’nda tanınmış eğitmenlerle webinar seansları, gelişim koçluğu ve iş simülasyonu uygulamalarının yanı sıra pek çok farklı öğrenme yöntemine yer verilmiştir. Program 20 katılımcısıyla ilk mezunlarını Aralık 2020 tarihinde vermiştir. Program’dan mezun olan katılımcıların gelişiminin desteklenmesi için Program kapsamında 6 aylık mentorluk programı yer almaktadır. 2021 yılında, Program’ın 2. grupla devam etmesi planlanmıştır.

COVID-19 pandemisi sebebiyle içinden geçilen süreçte, olası gelecek senaryolarını analiz etmek, işi ve tüm Topluluk çalışanlarını hem bugüne hem de geleceğe hazırlamak için “X-TEND Online Gelişim Programı” hayata geçirilmiştir.

X-TEND

COVID-19 pandemisi sebebiyle içinden geçilen süreçte, olası gelecek senaryolarını analiz etmek, işi ve tüm Topluluk çalışanlarını hem bugüne hem de geleceğe hazırlamak için “X-TEND Online Gelişim Programı” hayata geçirilmiştir. Tüm Topluluk çalışanlarına açık olan program kapsamında lokal ve uluslararası başarısı bulunan birçok eğitmene yer verilmiştir.

Sanayi Liderleri (In-Lead)

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliği ile hazırlanan Program’ın amacı; Sanayi, Yapı Malzemeleri ve Enerji Grubu şirketlerindeki yüksek potansiyel sahibi teknik yöneticilerin ve mühendislerin, mesleki ve liderlik gelişimini ve bu çalışanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamaktır. 2018 yılında başlatılan Program’ın 3. dönemi, 21 katılımcının, şirketlerindeki gerçek problemleri konu alan proje çalışmalarının sonuçlarının sunulması sonrasında 2020 yılında tamamlanmıştır. Program’ın 4. döneminin 2021 yılında devam etmesi planlanmaktadır.

İleri Veri Analitiği Akademisi

X+5 stratejik planında yer alan “Dijitalleşmede Liderlik” stratejik yönünü desteklemek üzere, bu alanda sürdürülebilir insan kaynağı yaratmak amacıyla Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliği ile hayata geçirilen Sabancı İleri Veri Analitiği Akademisi, 2020 senesinde

3. Dönem Mezunlarını vermiştir. Yaklaşık 8 ay süren yolculuk, 2020 senesinde COVID-19 pandemisi sebebiyle tamamen sanal ortama taşınmış, toplam 56 Sabancılının “Data Scientist”, “Data Engineer” ve “Data Translator” rollerine uygun olarak yetiştirilmesine hizmet etmiştir.

Etik ve KVKK Eğitimleri

Sabancı İş Etiği Kuralları (SA-ETİK), şirketleri ve çalışanları korumanın yanı sıra, tüm karar ve faaliyetlerde belirleyici olan kanunların, düzenlemelerin ve şirket içi prosedürlerin ötesinde çalışanlara yol gösteren bir kılavuz niteliğindedir. Toplulukta yeni başlayan her çalışana SA-ETİK eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte Yeni Nesil Kariyer Deneyimi Programı kapsamında katılımcı olan üniversite öğrencileri de SA-ETİK eğitimlerini tamamlamışlardır. SA-ETİK ile ilgili bilgileri sürekli güncel tutmak ve farkındalığı artırmak amacıyla mevcut çalışanlara da her sene düzenli olarak yenileme eğitimi verilmektedir. Bu eğitimlerin sonunda, çalışanlardan SA-ETİK’e uyum beyanlarını içeren yazılı ve imzalı dokümanlar toplanmaktadır. Ayrıca 2019 itibarıyla Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bilgilendirme ve farkındalığı artırmak amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması” eğitimi, online eğitim platformu aracılığıyla Topluluk şirketlerinde uygulanmaya devam etmektedir.

Çalışma İlişkileri Yönetimi ve Mevzuata Uyum

Çalışma İlişkileri Yönetimi

Çalışma hayatındaki değişim ve gelişim üzerine dünyada ve Türkiye’de yürütülen araştırmalar, istatistiksel veriler, trendler ve içinden geçmekte olduğumuz COVID-19 pandemi süreci kapsamında, dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen yasal ve idari düzenlemeler takip edilmekte, bunlara ilişkin oluşturulan görüş, analiz ve sonuçlar sirküler, bilgilendirme e-posta gönderimleri ve çalışma ilişkileri portalı aracığıyla tüm paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlar, insan kaynağının planlamasında, örnek uygulamaların üretilmesinde ve çalışma ilişkileri alanındaki standartların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Çalışma hayatına yön veren tüm mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler yakından izlenmekte; bu konularda doğabilecek olası risklere karşı alınabilecek proaktif önlemler hakkında Sabancı Topluluğu şirketleri bilgilendirilmektedir. Çalışma mevzuatından kaynaklı, esnek çalışma modellerini de kapsayan tüm fırsat ve istihdam teşviklerinden yararlanılmakta ve bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.

COVID-19 pandemisinin yayılımının önüne geçilmesini destekleyen ve olası finansal etkilerini minimize eden yasal düzenlemeler kapsamında Topluluk şirketlerinin öncelikleri ve uygunlukları dikkate alınarak, uzaktan çalışma, kısa çalışma ödeneği ve nakdi yardım desteği süreçleri konusunda danışmanlık sağlanmaktadır. Çalışma mevzuatında yer alan ve bu dönemin koşullarını gözeten yasal düzenlemeler doğrultusunda esnek çalışma modelleri ve teşvik uygulamalarından yararlanılması yönünde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Sabancı Holding, çalışanların, sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi haklarına saygı göstermekte ve çalışanın sendika tercihinde ve sendikal örgütlenme sürecinde tarafsız bir yaklaşım sergilemektedir. Güncel durumda, mavi yaka çalışanlarda sendikalaşma oranı %92’dir. Topluluk şirketlerinde örgütlü bulunan işçi ve işveren sendikalarıyla birlikte çalışma barışının geliştirilmesi ve sürekliliğini sağlayacak şekilde etkin bir iş birliği ve diyalog ortamı tesis edilmektedir.

TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu liderliği görevi kapsamında; 2020 yılı itibarıyla sektörü çalışma mevzuatı konusunda bilgilendirmek amacıyla akademisyen ve sektörün öncü kuruluşlarının katılımıyla webinar serisi düzenlenmektedir. Aynı zamanda; TÜSİAD’ın, Türkiye ve dünyadaki çalışma mevzuatına ilişkin gelişmelere yönelik görüşünün oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği

Sabancı Topluluğu’nda, çalışan sağlığı ve güvenliği, çalışma yaşamının ve kurum içi kültürün doğal bir parçası olarak benimsenmekte ve bu kültürün sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat, yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yerine getirilmekte, aynı zamanda bu alandaki ulusal ve küresel trendler ile en iyi uygulamalar sürekli olarak takip edilmekte ve uyarlanmaktadır. Tüm faaliyetlerde, olası riskler önceden analiz edilmekte ve bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlara işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirli dönemlerde yenileme eğitimleri verilmektedir. Sabancı Topluluğu içinde bilgi ve deneyim paylaşımı ile hedeflenen çalışan sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki uyum ve mükemmellik, çalışanlar ve tüm paydaşlar arasında yaygınlaştırılmaktadır.

Sıfır kaza hedefiyle çalışan Sabancı Topluluğu’nda 2020 yılında hiçbir ölümlü kaza yaşanmamıştır.

2020 yılında başlayan ve halen içinden geçmekte olduğumuz COVID-19 pandemi döneminde, sürecin başından itibaren dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip edilmekte, gerekli tüm önlemler dinamik bir şekilde alınmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün, koronavirüs salgınını pandemi (küresel salgın) ilan etmesini takiben, Topluluk şirketlerine yönelik çevik kriz yönetimi yaklaşımı kapsamında, uygulama birliği sağlamak amacıyla Sabancı Holding CEO başkanlığında Sabancı Holding Acil Durum Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Komite çalışmalarında çalışan sağlığı ve işin devamlılığı dengeli bir şekilde sağlanmaya çalışılmıştır.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği olmakla birlikte, salgına ilişkin gelişmeler hakkında doğru ve zamanında bilgilendirme yapmak, Topluluk şirketleri arasında yaklaşım ve uygulama birliğini devam ettirmek ve gelişmelere hızlı reaksiyon verebilmek Topluluğun en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan iş ve çalışan sağlığı ile ilgili tedbirler değerlendirilmiş ve Sabancı Center ve Topluluk şirketleri ile zamanında paylaşılarak gerek işyeri koşullarının dönüştürülmesi gerekse buna uygun çalışma modellerinin hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Sürecin başından itibaren dinamik olarak takip edilen bu süreçte; sürekli bilgilendirme yaparak ve farklılaşan iyi uygulama örneklerini paylaşarak öğrenmeye devam edilmektedir.